BrilliantLadies | De exclusieve business club voor beslissers

PRIVACYBELEID Brilliant Ladies Business Club

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Brilliant Ladies Business Club handelend onder Watch For Business BV verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van Brilliant Ladies Business Club of om een andere reden persoonsgegevens aan Brilliant Ladies Business Club verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Lars Bense, Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen,  bereikbaar via info@brilliantladiesbusinessclub.nl

2. Welke gegevens verwerkt Brilliant Ladies Business Club en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres, zowel persoonlijk als van het opgegeven bedrijf
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts
2.2 Watch for Business BV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Brilliant Ladies Business Club,
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk 5 jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Brilliant Ladies Business Club en je te informeren over de ontwikkelingen van Brilliant Ladies Business Club.

E-mail berichtgeving
Brilliant Ladies Business Club gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Brillant Ladies Business Club te versturen.

3. Bewaartermijnen
Brilliant Ladies Business Club verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 5 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Brilliant Ladies Business Club technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Brilliant Ladies Business Club gebruik van diensten van derden,de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Je persoonsgegevens kunnen via de website van Brilliant Ladies Business Club ten allen tijde worden bekeken en gewijzigd.
5.2 Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Brilliant Ladies Business Club je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele overige vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@brilliantladiesbusinessclub.nl .

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.